3.7.2020

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού «Ψηφιοποίηση Αρχείου» για το έργο CULDILE, Τ1ΕΔΚ-03785 – MIS 5030959

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού «Ψηφιοποίηση Αρχείου» για το έργο CULDILE, Τ1ΕΔΚ-03785 – MIS 5030959
Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού για το έργο «Ψηφιοποίηση Αρχείου» στο πλαίσιο της Πράξης «Πολιτιστικές διαστάσεις της βαθιάς μάθησης» με το ακρωνύμιο CULDILE», Τ1ΕΔΚ-03785 – MIS 5030959

Εκδόθηκαν σήμερα Παρασκευή 3/07/2020 (Α.Π. ΠΙΟΠ: 275/03.07.20) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ για την Προκήρυξη Συνοπτικού Δημόσιου Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Ψηφιοποίηση Αρχείου» στο πλαίσιο της Πράξης «Πολιτιστικές διαστάσεις της βαθιάς μάθησης» με το ακρωνύμιο CULDILE», Τ1ΕΔΚ-03785 – MIS 5030959.

Ταξινόμηση κατά CPV: 72330000, 72312200, 72317000  Υπηρεσίες τυποποίησης και ταξινόμησης περιεχομένου ή δεδομένων

Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε  8.065,50€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09/07/2020 και ώρα 17:00 μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, (piop@piraeusbank.gr ).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Πολιτιστικές διαστάσεις της βαθιάς μάθησης» με το ακρωνύμιο CULDILE», Τ1ΕΔΚ-03785 – MIS 5030959  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» και της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η

Στο άρθρο 10 «Κριτήρια Επιλογής »  ορίζεται ως κριτήριο επιλογής μόνο η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, στο υπόδειγμα του ΤΕΥΔ που καλούνται να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δεν υπάρχει προς συμπλήρωση το σχετικό πεδίο για την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. Αντίθετα, υπάρχουν πεδία για την οικονομική και χρηματοοικονομικής ικανότητα και για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για τα οποία όμως δεν έχουν οριστεί απαιτήσεις στο άρθρο 10 της διακήρυξης.

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το μόνο κριτήριο επιλογής είναι η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητάς.

 

Απάντηση:

Το έντυπο ΤΥΕΔ αποτελεί κλειδωμένο έντυπο της ΕΑΔΗΣΥ και δεν επιδέχεται αλλαγών. Σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνεται από τους ενδιαφερομένους με τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία. Για τον παρόντα διαγωνισμό γίνεται αποδεκτή η κατάθεση, σύμφωνα με την διακήρυξη, του πιστοποιητικού εγγραφής των ενδιαφερομένων στο οικείο επιμελητήριο: «Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο».

 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν προσκομιστεί στη συνέχεια κατά την φάση κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 13.2α της διακήρυξης, ο υποψήφιος θα αποκλείεται από το διαγωνισμό.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η

Σε συνέχεια του θέματος 1, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στο άρθρο 12 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «το ΤΕΥΔ, Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ, Ενότητα α Μέρους IV χωρίς υποχρέωση συμπλήρωσης οποιαδήποτε άλλης ενότητας του Μέρους αυτού) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την Αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Α «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)» της παρούσας διακήρυξης.» Σε αντίθεση με τις εν λόγω οδηγίες, στο υπόδειγμα ΤΕΥΔ στο Παράστημα Α της διακήρυξης δεν υπάρχει  η Ενότητα α Μέρους IV ώστε να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

Παρακαλούμε διευκρινίστε.

 

Απάντηση:

Η Ενότητα α Μέρους IV βρίσκεται στη  σελίδα 37 της διακήρυξης. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος κύκλου εργασιών, πάρα μόνον η ύπαρξη κύκλου εργασιών για τα δύο τελευταία χρηματοοικονομικά έτη που προηγούνται της διακήρυξης, ήτοι 2018 και 2019

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η

Αναφορικά με το άρθρο 11 της διακήρυξης «Υποβολή Προσφορών». Στο άρθρο 11 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Λόγω του ότι το κριτήριο συμμετοχής είναι ενιαίο (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), η ηλεκτρονική υποβολή της πρώτης φάσης θα περιλαμβάνει έναν ενιαίο φάκελο με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ο οποίος και θα περιλαμβάνει α) τα δικαιολογητικά συμμετοχής, β) την Τεχνική Προσφορά με την κάτωθι ένδειξη και παρατίθεται ένα πλαίσιο το οποίο παραπέμπει σε ετικέτα φυσικού και όχι ηλεκτρονικού φακέλου. Παρακαλούμε διευκρινίστε.


Απάντηση:

Η ετικέτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ηλεκτρονικό διαβιβαστικό του φακέλου, ώστε να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.