31.3.2015

Λήξη διαδικασίας διαβούλευσης για την Πράξη: Ψηφιοποίηση Αρχείου «Ανασυγκρότηση & Bιομηχανική Aνάπτυξη στη μεταπολεμική Ελλάδα»

Λήξη διαδικασίας διαβούλευσης για την Πράξη:  Ψηφιοποίηση Αρχείου «Ανασυγκρότηση και Bιομηχανική Aνάπτυξη στη μεταπολεμική Ελλάδα»

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς ανακοινώνει τη λήξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης στην οποία είχε θέσει, σύμφωνα με τους συναφείς κανόνες δημοσιότητας, σχέδιο Διακήρυξης (Τεύχη Α και Β) Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», για την Οριζόντια Πράξη με τίτλο: 

Ψηφιοποίηση Αρχείου «Ανασυγκρότηση & Bιομηχανική Aνάπτυξη στη μεταπολεμική Ελλάδα» (ΜΙΣ 496318)

και τα κάτωθι επιμέρους στοιχεία:
Αναθέτουσα Αρχή: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Προϋπολογισμός: 315.042,11 (χωρίς ΦΠΑ)
Προϋπολογισμός: 387.501,80 (με ΦΠΑ)
Διάρκεια: 5 μήνες
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά