1.8.2014

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Προμήθεια εξοπλισμού»

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Προμήθεια εξοπλισμού»

Το κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΠΙΟΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα (Αγγέλου Γέροντα 6, Τ.Κ. 105 58, Πλάκα – Αθήνα, τηλ.: +30 210 3256922, fax: +30 210 3218145), προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού μηχανημάτων κοπής καλαμιώνα και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις ή Κοινοπραξίες, που πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης, να υποβάλουν προσφορές για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης C1 “Reed bed management and biomass utilization” του έργου “Life Stymfalia: Sustainable management and financing of wetland biodiversity – the case of Lake Stymfalia” (LIFE12 NAT/GR/000275).

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας εξοπλισμού κοπής καλαμιών στο πλαίσιο της δράσης C.1: Reed bed management and biomass utilization του έργου LIFE Stymfalia (LIFE12 NAT/GR/000275) είναι 141.615,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Προϋπολογισμός εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα ευρώ (€ 115.134,00) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού είναι 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την κατάθεση του συνόλου του εξοπλισμού. Οριστική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει εντός ενός μήνα από την ημερομηνία παράδοσης, με την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Η επιλεξιμότητα των δαπανών του έργου «LIFE12 NAT/GR/000275» λήγει στις 29/9/2017.

Η προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, με ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι πέντε χιλιάδες εφτακόσια πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (5.756,71 €).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις ή Κοινοπραξίες, που:

- Είναι εγκατεστημένα στα κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη–μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στα κράτη–μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους–μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους–μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.

- Έχουν δικαίωμα να διενεργούν τη συγκεκριμένη παροχή.

- Πληρούν τους όρους Συμμετοχής και Επάρκειας που καθορίζονται στην Προκήρυξη.

Χρόνος ισχύος προσφορών: οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες προσμετρούμενους από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Δείγμα από προμηθευτή: Δεν απαιτείται δείγμα από υποψήφιο προμηθευτή.

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού: Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.piop.gr). Για τη λήψη των εγγράφων του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι αιτούνται ενυπόγραφα τη λήψη των εγγράφων, είτε α) ηλεκτρονικά, μεταφορτώνοντας τη σχετική αίτηση λήψης εγγράφων διαγωνισμού από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και αποστέλλοντάς τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στην έδρα του ΠΙΟΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (piop@piraeusbank.gr) ή φαξ (210 3218145), είτε β) με φυσική παρουσία στην έδρα του ΠΙΟΠ, όπου θα διατίθεται έντυπη προς συμπλήρωση και υπογραφή η σχετική αίτηση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 – 17:00) (πληροφορίες: 210 3256922).

Δημοσιότητα Διαγωνισμού: Η Περίληψη της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, βάσει των υποχρεώσεων δημοσιότητας που ισχύουν για τις δημόσιες συμβάσεις, θα σταλεί για δημοσίευση:

  1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 30/7/2014 και θα δημοσιευτεί την 1η/8//2014.
  2. Στον Ελληνικό Τύπο (1. Ημερησία, 2. Ναυτεμπορική) στις 30/7/2014 και θα δημοσιευτεί την 1η/8/2014.
  3. Θα καταχωρηθεί επίσης και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.piop.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του έργου (www.lifestymfalia.gr) την 1η/8/2014.

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων: Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την Δευτέρα 8/9/2014 (δέκα ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα του άρθρου 10, παράγραφος 6 του Π.Δ.118/2007). Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει εγγράφως, ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών (12/9/2014).

Τόπος και καταληκτικός χρόνος υποβολής προσφορών: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 18/9/2014 και ώρα 17:00 π.μ. στην έδρα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 19/9/2014 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς 

Σοφία ΣτάϊκουΚατεβάστε εδώ την σχετική αίτηση λήψης εγγράφων διαγωνισμού