17.1.2019

Επαναπροκήρυξη διακήρυξης ενεργειακής αναβάθμισης Μουσείου Αργυροτεχνίας

Επαναπροκήρυξη διακήρυξης ενεργειακής αναβάθμισης Μουσείου Αργυροτεχνίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2019

 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αγγέλου Γέροντα 6, Αθήνα 10558 Τηλ: +30 2103256922, ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL303, Φαξ: +30 2103218145 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: www.piop.gr, email: piop@piraeusbank.gr. 2. Φύση της σύμβασης: Η σύμβαση αφορά ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 130.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και 161.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» (CPV:42113161). 3. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Ιωάννινα. ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL543. 4. Είδος και ποσότητα των υπηρεσιών: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η. ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών του Μουσείου. Ειδικότερα περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση: α) δύο Μονάδων αφύγρανσης με παροχή αέρα στους χώρους υψηλού βαθμού απόδοσης, β) Δύο αερόψυκτων ψυκτών για την τροφοδοσία τους, γ) BMS (Σύστημα Διαχείρισης κτιρίου) για πλήρη καταγραφή και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των ενεργειακών συμβάντων και των συνθηκών άνεσης και παράλληλα τη δυνατότητα ελέγχου τους. Στην δαπάνη προμήθειας των ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και όλες οι αναγκαίες δαπάνες για την εγκατάσταση, σύνδεση, προσαρμογή και συνεργασία με τα υπάρχοντα συστήματα και δίκτυα ΗΜΧ εγκαταστάσεων του Μουσείου, η παράδοσή τους σε πλήρη λειτουργία και η αποκατάσταση των χώρων επέμβασης, καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού του Μουσείου στην χρήση τους. 5. Η προσφορά αφορά το σύνολο των υπηρεσιών στις οποίες αναφέρεται ο διαγωνισμός 6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 7. Χρονοδιάγραμμα διάρκειας της σύμβασης:  Έξη μήνες 8. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Η διακήρυξη, με τα παραρτήματά της και η συγγραφή υποχρεώσεων διατίθενται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ όπου έχει λάβει ΑΔΑΜ 18PROC004193199, στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.piop.gr 9. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 11.02.2019 17.00 μμ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΣΗΔΗΣ (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)  και εντός τριών εργασίμων ημερών μετά την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζονται στα γραφεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς Αγγέλου Γέροντα 6, Αθήνα 10558 τα έγγραφα που απαιτούνται (βλ. αναλυτική διακήρυξη). 10. Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται στα αγγλικά. 11. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 15.02.2019 και ώρα 09.00,  π.μ. Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στους φακέλους των προσφορών μετά το άνοιγμα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 12. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 2.600 €. Εγγυητική καλής εκτέλεσης 5% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εγγυητική προκαταβολής, σε περίπτωση λήψης, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της προκαταβολής. Εγγυητική καλής λειτουργίας και συντήρησης 5% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Έντοκη προκαταβολή έως 50% της αξίας της σύμβασης και καταβολή υπολοίπου μετά  την οριστική παραλαβή είτε πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου και εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή. Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙS ΠΡΑΞΗΣ: 5001955) με τίτλο πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων». Το υποέργο «Ενεργειακή αναβάθμιση» με Α/Α7 εγκρίθηκε με την απόφαση 1186/Β3/258/21-2-2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του ΠΔΕ Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κωδ. ΣΑ Ε1111 (κωδικός εναρίθμου 2016ΣΕ11110002). 14. Δικαιούμενοι συμμετοχής και ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα τελευταία τρία έτη (2015, 2016, 2017) τουλάχιστον ίσο με τον προϋπολογισμό της διακήρυξης. Τεχνική ικανότητα: Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν: α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μία τουλάχιστον προμήθεια και εγκατάσταση (ή αναβάθμιση) συστήματος BMS και μια ή δύο προμήθειες και εγκαταστάσεις συστημάτων αφύγρανσης για δημιουργία ειδικών συνθηκών σε μουσεία, πολιτιστικά κτίρια ή άλλους χώρους φύλαξης σημαντικών ευπαθών αντικειμένων, συνολικού ύψους αθροιστικά 130.000 Ευρώ (προ ΦΠΑ), β) να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για την υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης των μηχανημάτων, οι ίδιοι ή οι κατονομαζόμενοι συνεργάτες – υπεργολάβοι τους. γ) να διαθέτουν έμπειρο τεχνικό ή μηχανικό της ακατάλληλης ειδικότητας για την επιτόπου παρακολούθηση της σύνδεσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού και την διενέργεια των δοκιμών λειτουργίας. 15. Νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η ένωση οικονομικών φορέων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 16. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του: Πέντε μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 17. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 18. Διαδικασίες προσφυγής: Η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. 19.Αιτήματα διευκρινίσεων: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να υποβάλουν έως έξη (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, το αργότερο, τυχόν απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού, αφού εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω του Συστήματος, το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. 20. Η παρούσα προκήρυξη αφορά σε επανάληψη προηγούμενης με το ίδιο αντικείμενο και κωδικό ΠΙΟΠ 1/2018 που είχε προκηρυχθεί στις 14.12.2018, η οποία υπήρξε άγονη.

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Π.Ι.Ο.Π.

 

Αλεξάνδρα Ράπτη

 

Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε εδώ.
Για να δείτε τα λοιπά έγγραφα πατήστε εδώ.