7.5.2019

Σύμβαση Ανάθεσης Έργου για το ΥΕ7 της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

Σύμβαση Ανάθεσης Έργου για το ΥΕ7 της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Σύμβαση Ανάθεσης Έργου για το ΥΕ7 της Πράξης
«Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Υποέργου  7: «Ενεργειακή Αναβάθμιση» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων» (MIS 5001955), ολοκληρώθηκε κατόπιν διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας (κάτω των ορίων ) με α/α ΕΣΗΔΗΣ 69578,  η ανάθεση του έργου στην εταιρία με την επωνυμία ΑΡΚΕΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με τον διακριτικό τίτλο ARKETIPO ΙΚΕ.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ως Προϊσταμένη Αρχή, και η Διευθύντρια του Ιδρύματος με την υπ' αριθ. 311/2.10.5/20.03.2019 έγκριση τους,  αποφάσισαν την κατακύρωση του έργου στην ανωτέρω εταιρία, έναντι του ποσού των Εκατό Εννέα Χιλιάδων Διακοσίων Ευρώ (109.200,00 €),  πλέον ΦΠΑ, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Η σύμβαση (ΑΔΑΜ 19SYMV004888955), κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ: 2433/Β3/506/12.04.2019) υπογράφηκε στις 24.04.2019 με τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.