26.5.2015

Σύμβαση Ανάθεσης Έργου για το ΥΕ5 της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

Σύμβαση Ανάθεσης Έργου για το ΥΕ5 της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Σύμβαση Ανάθεσης Έργου για το ΥΕ5 της Πράξης

«Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Yποέργου  5: «Πολυμεσικές Διαδραστικές Εφαρμογές», της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»,  ολοκληρώθηκε, κατόπιν διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (ΦΕΚ_ 757_19_12_2014), η ανάθεση του έργου στην εταιρία με την επωνυμία Πάχτας Νικόλαος και Σια Ο.Ε. (διακριτικός τίτλος ‘’DIGITAL INNOVATIONS’’)

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ως Προϊσταμένη Αρχή, με την υπ' αριθ. 349/28.04.2015 Συνεδρία του, αποφάσισε την κατακύρωση του έργου στην ανωτέρω εταιρία, έναντι του ποσού των Εβδομήντα Οκτώ Χιλιάδων Ευρώ (78.000,00 €),  πλέον ΦΠΑ, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Η σύμβαση ανάθεσης έργου,  κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ: 3038/Β1/03.57.01.02/960/19.05.2015) υπογράφηκε στις 25.05.2015 με τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.

.