9.3.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σύμβαση Ανάθεσης Έργου για το ΥΕ2 της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σύμβαση Ανάθεσης Έργου για το ΥΕ2 της Πράξης  «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Yποέργου 2: «Κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών εκθετικών κατασκευών, γενικού μουσειακού φωτισμού και λοιπής επίπλωσης της μόνιμης έκθεσης», της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων», ολοκληρώθηκε, κατόπιν διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (ΦΕΚ 682/07.11.2014),  η ανάθεση του έργου στην εταιρία με την επωνυμία ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΤΡΑΓΚΟΝ, με τον διακριτικό τίτλο TETRAGON L.t.d.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ως Προϊσταμένη Αρχή, με την υπ' αριθ. 347/17.02.2015 Συνεδρία του, αποφάσισε την κατακύρωση του έργου στην ανωτέρω εταιρία, έναντι του ποσού των Οκτακοσίων Είκοσι Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (825.000,00 €),  πλέον ΦΠΑ, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Η σύμβαση ανάθεσης έργου,  κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ: 1149/Β1/03.57.01.02/375/02.03.2015) υπογράφηκε στις 05.03.2014 με τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.