27.10.2014

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης: Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων – ΥΕ4 – «Οπτικοακουστικές Παραγωγές (ντοκιμαντέρ)»

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης: Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων – ΥΕ4 – «Οπτικοακουστικές Παραγωγές (ντοκιμαντέρ)»

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του υποέργου  ΥΕ4 – «Οπτικοακουστικές Παραγωγές (ντοκιμαντέρ)» της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»,  ολοκληρώθηκε, κατόπιν της διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (ΦΕΚ 360/30.5.2014),  η ανάθεση του έργου στην εταιρία Π. ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ/ X-RATED.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ως Προϊσταμένη Αρχή, με την υπ' αριθ. 340/08.09.2014 Συνεδρία του, αποφάσισε την κατακύρωση του έργου στην εταιρία Π. ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ/ X-RATED, έναντι του ποσού των 97.541,00  €, πλέον ΦΠΑ, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Η σύμβαση ανάθεσης έργου,  κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ: 10041/Β1/03.57.01.02/2591/07.10.2014) υπογράφηκε στις 16.10.2014 με τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.