9.12.2014

Μουσείο Μαστίχας: Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό του Υ/Ε 6 παραγωγές, εφαρμογές και εξοπλισμός

Μουσείο Μαστίχας: Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό του Υ/Ε 6 παραγωγές, εφαρμογές και εξοπλισμός

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις επί ερωτήσεων του διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη και εγκατάσταση οπτικοακουστικών παραγωγών, πολυμεσικών εφαρμογών και σχετικού λογισμικού της πράξης Μουσείο Μαστίχας Χίου» 

 

Εκδόθηκαν σήμερα 9/12/2014 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ για την Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Ανάπτυξη και εγκατάσταση οπτικοακουστικών παραγωγών, πολυμεσικών εφαρμογών και σχετικού λογισμικού της πράξης Μουσείο Μαστίχας Χίου».

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη και η εγκατάσταση εννέα (9) οπτικοακουστικών παραγωγών, πολυμεσικών εφαρμογών και του σχετικού λογισμικού για την πράξη Μουσείο Μαστίχας Χίου.

Ο προϋπολογισμός του Έργου, που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών, ανέρχεται σε 481.300,81€ χωρίς ΦΠΑ (592.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15/12/2014 και ώρα 17:00 μ.μ, στην έδρα του ΠΙΟΠ (Αγγέλου Γέροντα 5, 105 58, Αθήνα).

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του τεύχους του διαγωνισμού:

1η Ερώτηση: Με βάση τη διακήρυξη αρ. 343/5.11.2014, για την «Ανάπτυξη και εγκατάσταση οπτικοακουστικών παραγωγών, πολυμεσικών εφαρμογών και σχετικού λογισμικού της πράξης Μουσείο Μαστίχας Χίου», ζητείται μεταξύ άλλων στο άρθρο 11.3 Ανθρώπινο δυναμικό, παράγραφος 4, Ένας παραγωγός, με «αντίστοιχος τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή αναγνωρισμένης, μέσης τουλάχιστον, σχολής επαγγελματικής εκπαίδευσης παραγωγών οπτικοακουστικών έργων». Με βάση όμως το άρθρο 50 του Νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ Α 219/23.12.2010) καταργήθηκε το εδάφιο Ε της παραγράφου 3, του Νόμου 2328/1995 και ως εκ τούτου η ιδιότητα του παραγωγού δεν υπόκειται στην απόδειξή της μέσω αντίστοιχου τίτλου σπουδών (όπως αυτός εξειδικευόταν στην καταργηθείσα διάταξη). Ως εκ τούτου θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε την ερώτηση μας, εάν αρκεί, όπως ο νόμος ορίζει, για την απόδειξη της ιδιότητας του παραγωγού, ως Υπεύθυνου έργου, μόνη η προϋπόθεση του άρθρου 3 του Νόμου 2328/1995 (ως έχει σήμερα) ήτοι η εγγραφή του στο οικείο Επιμελητήριο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για την απόδειξη της ειδικότητας του παραγωγού, είτε αυτός πρόκειται να οριστεί Υπεύθυνος Έργου είτε Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου είτε Διαχειριστικό Μέλος της ομάδας έργου, αρκεί και το πιστοποιητικό εγγραφής του οικείου Επιμελητήριου.

 

2η Ερώτηση: Στη 3.2.2.1 παράγραφο όπου προδιαγράφεται ο Διακομιστής (Server) θα θέλαμε να μας διευκρινιστούν τα κάτωθι: Τι τύπος server απαιτείται; (Tower/Rack Mount). Τι λειτουργικό Linux απαιτείται; (Έκδοση/Άδειες/Κατασκευαστής). Τι σκληροί δίσκοι απαιτούνται για τον server; Αριθμός Δίσκων/Χωρητικότητα/RAID.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο server μπορεί να είναι και Tower και τύπου Rack. Για λόγους ασφαλείας προτεινόμενη λύση είναι το Rack. H έκδοση Linux να είναι η βέλτιστη σε δυνατότητες για server και να εξυπηρετεί το ελάχιστο των 12 υπολογιστών για τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο αριθμός των δίσκων είναι 2 των 3ΤB κατ ελάχιστον όπως αναγράφονται στις προδιαγραφές. Ο raid controller απαιτείται για την υλοποίηση όπως αναγράφουν οι προδιαγραφές.

3η Ερώτηση: Στη 3.2.1.4 παράγραφο όπου προδιαγράφονται οι Υπολογιστές μικρών διαστάσεων θα θέλαμε να μας διευκρινιστούν τα κάτωθι: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τον υπολογιστών σε CPU/RAM/HDD/Operating System.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Προτείνεται ο επεξεργαστής (CPU) να είναι τετραπύρηνος κατ’ ελάχιστον, με 2GB κατ’ ελάχιστον (RAM), ένα σκληρό δίσκο (HDD) 240GB κατ’ ελάχιστον, και λειτουργικό το πιο διαδεδομένο για την ευκολία χρήσης των επισκεπτών/χρηστών.


4η Ερώτηση: Στη παράγραφο 3.1.4 στις ειδικές προβλέψεις θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τo κάτωθι: Ο ήχος του video θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε surround 5.1 forma;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο Ειδικές προβλέψεις, ο ήχος πρέπει να είναι surround.


5η Ερώτηση: Στη παράγραφο 3.1.4 θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τα κάτωθι: Η εγκατάσταση των ηχείων για την 3.1.4 εφαρμογή θα γίνει βάση surround πρωτοκόλλου;(διότι προδιαγράφεται ήχος 5.1 για τα video).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο Ειδικές προβλέψεις, ο ήχος πρέπει να είναι surround.


6η Ερώτηση: Στη παράγραφο 3.1.4 θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τα κάτωθι: Οι βιντεοπροβολείς της πολυμεσικής εφαρμογής λειτουργούν ως μια ενιαία επιφάνεια (edge blend) στην οποία προβάλλονται διαφορετικά παράθυρα; Ποιό είναι το μήκος της πολυμεσικής προβολής ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η λειτουργία σε ενιαία επιφάνεια (edge blend) είναι ένας ενδεδειγμένος τρόπος προβολής ανάλογα με τη σκηνοθετική αντίληψη του υποψηφίου αναδόχου. Το μήκος της επιφάνειας προβολής είναι 12,30 μέτρα. Το μήκος της πολυμεσικής προβολής μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τη σκηνοθετική αντίληψη του υποψηφίου αναδόχου, και με γνώμονα την ειδική πρόβλεψη της αυτόματης ενεργοποίησης με την κίνηση του επισκέπτη.

 

7η ερώτηση: Αναφέρεται στην Διακήρυξη στο Άρθρο 17 , Παράγραφος 4 Νομική σύσταση υπό παράγραφος 6 (σελ.61). θα πρέπει να υποβληθεί ο παραπάνω πίνακας κατά τη φάση υποβολής της προσφοράς μας και να εντάσσεται στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Επάρκειας» ή κατά τη φάση της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο πίνακας «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», συμπληρωμένος και υπογεγραμμένος, υποβάλλεται στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Επάρκειας. Τα δικαιολογητικά που καταγράφονται σε αυτόν, υποβάλλονται σε φυσική μορφή μόνο από τον επικρατέστερο προς κατακύρωση υποψήφιο, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την Αναθέτουσα Αρχή.

 

8η ερώτηση: Για τα μέλη της Ομάδας έργου, που θα προσκομίσουν αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής επάρκειας και εμπειρίας, απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα ή αρκούν απλά αντίγραφα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αρκούν απλά αντίγραφα.

 

9η ερώτηση: Συγκεκριμένα, για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας των μελών της ομάδας έργου (συγκεκριμένα, για την απαίτηση πενταετούς και εξάμηνης για τα «διοικητικά» και «τεχνικά» μέλη αντίστοιχα), απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. βεβαιώσεις εργοδοτών) ή αρκεί η υπογραφή των μελών της ομάδας έργου για τα αληθή στοιχεία, στο σχετικό πεδίο του βιογραφικού σημειώματος; Αν απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, παρακαλούμε διευκρινίστε ποια είναι και αν αρκούν απλά αντίγραφα σπουδών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από την προκήρυξη δεν απαιτείται συγκεκριμένο πιστοποιητικό (βεβαίωση) για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας των μελών της Ομάδας Έργου. Αρκεί η υπογραφή ενός εκάστου των μελών της ομάδας για τα αληθή στοιχεία στο σχετικό πεδίο του βιογραφικού σημειώματος, όπου εμπεριέχεται και η υπεύθυνη δήλωση στο τέλος για την ακρίβεια όλων των στοιχείων. Ως προς την επιβεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, αυτή ΔΕΝ απαιτείται για κανένα από τα έγγραφα του φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Επάρκειας.

 

10η ερώτηση: Αντίστοιχα, για την τεκμηρίωση των υλοποιηθέντων έργων και της εμπειρίας του υποψηφίου Αναδόχου, οι βεβαιώσεις ή/και τα πιστοποιητικά/ πρωτόκολλα παραλαβής των έργων, χρειάζεται να είναι σε επικυρωμένα αντίγραφα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αρκούν απλά αντίγραφα.