24.10.2014

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης: Μουσείο Μαστίχας Χίου–Αποκατάσταση εξοπλισμού

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης: Μουσείο Μαστίχας Χίου–Αποκατάσταση εξοπλισμού

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του υποέργου 4 με τίτλο «Αποκατάσταση ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού για το Μουσείο Μαστίχας Χίου: συντήρηση, μετεγκατάσταση και ασφαλής επιδεικτική λειτουργία» της Πράξης «Μουσείο Μαστίχας Χίου», ολοκληρώθηκε, κατόπιν της διενέργειας δημόσιου κλειστού διαγωνισμού (ΦΕΚ 307/02.05.2014), η ανάθεση του έργου στον κ. Αντώνη Ν. Πλυτά.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ως Αναθέτουσα Αρχή, με την υπ' αριθμόν 342/20.10.2014 Συνεδρία του, αποφάσισε την κατακύρωση του έργου στον κ. Αντώνη Ν. Πλυτά, έναντι του ποσού των 118.100,00€ πλέον ΦΠΑ 23%, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Η σύμβαση ανάθεσης έργου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 10023/Β1/03.57.01.02/2588 της 07.10.2014) υπεγράφη στις 21.10.2014.