22.12.2015

Ανακοίνωση ανάθεσης σύμβασης προμήθειας επίπλων

Ανακοίνωση ανάθεσης σύμβασης προμήθειας επίπλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των Υποέργων ΜΑΙ Υ8 και ΜΜΧ Υ10 «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός» των πράξεων «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων» και «Μουσείο Μαστίχας Χίου» ολοκληρώθηκε, κατόπιν της διενέργειας διαγωνισμού, η ανάθεση του έργου στην εταιρεία Τσαούσογλου Α.Ε.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ως Αναθέτουσα Αρχή, με την υπ' αριθμόν 363/26.11.2015 Συνεδρία του, αποφάσισε την κατακύρωση του έργου στην εταιρεία Τσαούσογλου Α.Ε., έναντι του ποσού των 167.823,48€ πλέον ΦΠΑ 23%, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Η σύμβαση ανάθεσης έργου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 6647/Β1/2584/11.12.2015) υπεγράφη στις 15/12/2015. 

  

 

 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ