4.9.2015

Μουσείο Μαστίχας Χίου: ανακοίνωση ανάθεσης

Μουσείο Μαστίχας Χίου: ανακοίνωση ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Υποέργου 9 του έργου «Μουσείο Μαστίχας Χίου»: Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτισμού της μόνιμης έκθεσης της πράξης Μουσείο Μαστίχας Χίου, ολοκληρώθηκε, κατόπιν της διενέργειας διαγωνισμού, η ανάθεση του έργου στον Χρήστο Ιωάν. Ντούνη.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ως Αναθέτουσα Αρχή, με την υπ' αριθμόν 352/9.7.2015 Συνεδρία του, αποφάσισε την κατακύρωση του έργου στον Χρήστο Ιωάν. Ντούνη, έναντι του ποσού των 46.874,98,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Η σύμβαση ανάθεσης έργου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4162/Β1/03.57.01.02/1416/20.7.2015) υπεγράφη στις 1/9/2015.