23.11.2015

Ανακοίνωση ανάθεσης σύμβασης συντήρησης

Ανακοίνωση ανάθεσης σύμβασης συντήρησης

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Υποέργου 3 του έργου «Μουσείο Μαστίχας Χίου»: «Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή και εγκατάσταση μακετών της μόνιμης έκθεσης», ολοκληρώθηκε, κατόπιν της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού (Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 355/17.07.2015), η ανάθεση του έργου στην εταιρεία Τέτραγκον Ε.Π.Ε. Μελετητική Κατασκευαστική Εταιρία.

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ως Αναθέτουσα Αρχή, με την υπ' αριθμόν 360/16.10.2015 Συνεδρία του, αποφάσισε την κατακύρωση του έργου στην εταιρεία Τέτραγκον Ε.Π.Ε. Μελετητική Κατασκευαστική Εταιρία, έναντι του ποσού των 98.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Η σύμβαση ανάθεσης έργου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 5708/Β1/2149/30.10.2015) υπεγράφη στις 9/11/2015. 


 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ