2.5.2014

Υ/Ε 4: Αποκατάσταση ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού για το Μουσείο Μαστίχας Χίου: συντήρηση, μετεγκατάσταση και ασφαλής επιδεικτική λειτουργία

Υ/Ε 4: Αποκατάσταση ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού για το Μουσείο Μαστίχας Χίου: συντήρηση, μετεγκατάσταση και ασφαλής επιδεικτική λειτουργία


ΠΡΑΞΗ: «ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προκήρυξη Κλειστού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου του Έργου

με τίτλο «Υ/Ε 4: Αποκατάσταση ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού για το Μουσείο Μαστίχας Χίου: συντήρηση, μετεγκατάσταση και ασφαλής επιδεικτική λειτουργία»

Το κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΠΙΟΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα (Αγγέλου Γέροντα 6, Τ.Κ. 105 58, Πλάκα – Αθήνα, τηλ.: +30 210 3256922, fax: +30 210 3218145), προβαίνει στην επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Υ/Ε 4: Αποκατάσταση ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού για το Μουσείο Μαστίχας Χίου: συντήρηση, μετεγκατάσταση και ασφαλής επιδεικτική λειτουργία» μέσω κλειστής διαδικασίας με μέγιστο αριθμό υποψηφίων πέντε (5) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Το Έργο «Υ/Ε 4: Αποκατάσταση ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού για το Μουσείο Μαστίχας Χίου: συντήρηση, μετεγκατάσταση και ασφαλής επιδεικτική λειτουργία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΝ ΙΙ 2007 – 2013» σύμφωνα με την απόφαση ένταξης 3063/572/Α2/08.06.11 της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Α.Ε., και την 1η Τροποποίηση αυτής (ΕΥΔ ΕΠΑΕ 3694/919/Α2/ 04.06.2013 ) και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: συνολική δαπάνη 145.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, καθαρό ποσό 118.130,1€ (χωρίς ΦΠΑ). Ανάλογα με την έδρα του Υποψηφίου, ο ΦΠΑ ενδέχεται να διαφοροποιηθεί (16%). Ως εκ τούτου, το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών ορίζεται από το καθαρό ποσόν, στο οποίο προστίθεται το αναλογούν ποσοστό ΦΠΑ.

Χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Χρονική διάρκεια Έργου: 14 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την κατάθεση του συνόλου των παραδοτέων και την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

Λήξη Έργου «Μουσείο Μαστίχας Χίου» - επιλεξιμότητα δαπανών: 31/12/2015.

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις: Η προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, με ισχύ τουλάχιστον οκτώ μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι πέντε χιλιάδες εννιακόσια έξι ευρώ (5.906,00 €).

Σχετικές αποφάσεις: Σύμφωνη γνώμη ΕΥΔ ΕΠΑΕ (5480/Β1/03.57.01.02/984/16.04.2014, Απόφαση Δ.Σ. ΠΙΟΠ, Συνεδρία 334/29.04.2014, Θέμα 5ο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις ή Κοινοπραξίες, που

- είναι εγκατεστημένα στα κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη–μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στα κράτη–μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους–μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους–μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.

- Διαθέτουν άδεια άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

- πληρούν τους όρους Συμμετοχής και Επάρκειας που καθορίζονται στην Προκήρυξη (Παράγραφος 8: Δικαίωμα Συμμετοχής, Παράγραφος 10: Κριτήρια Προεπιλογής).

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού: Περίληψη της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.piop.gr). Για τη λήψη του πλήρους κειμένου της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι αιτούνται ενυπόγραφα τη λήψη των εγγράφων, είτε α) ηλεκτρονικά, μεταφορτώνοντας τη σχετική αίτηση λήψης εγγράφων διαγωνισμού από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και αποστέλλοντάς τη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στην έδρα του ΠΙΟΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (piop@piraeusbank.gr) ή φαξ (210 3218145), είτε β) με φυσική παρουσία στην έδρα του ΠΙΟΠ, όπου διατίθεται έντυπη προς συμπλήρωση και υπογραφή η σχετική αίτηση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 – 17:00) (πληροφορίες: 210 3256922). Η αίτηση λήψης των τευχών της Διακήρυξης διατίθεται και μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση http:// www.piop.gr

Δημοσιότητα Διαγωνισμού: Η Περίληψη της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύτηκε:

  1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 2/5/2014.
  2. Στον Ελληνικό Τύπο (1.Ναυτεμπορική στις 2/5/2014 και 2. Ημερησία στις 3/5/2014).
  3. Καταχωρήθηκε επίσης και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.piop.gr) στις 2/5/2014.

 

Διαδικασία: Η διαδικασία ανάθεσης του παρόντος Έργου διενεργείται σε δύο Φάσεις:

- στην παρούσα Α΄ Φάση – Προεπιλογή υποψηφίων, θα επιλεγούν πέντε (5) υποψήφιοι (μέγιστος αριθμός υποψηφίων), εφόσον εκδηλώσει ενδιαφέρον ικανός αριθμός υποψηφίων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Β΄ Φάση της διαδικασίας. Λόγω του ιδιαίτερα εξειδικευμένου αντικειμένου του έργου, ελάχιστος αριθμός υποψηφίων ορίζεται ένας (1). Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά σύμφωνα με την οριζόμενη από την παρούσα πρόσκληση διαδικασία.

- στη Β΄ Φάση θα δοθεί στους υποψηφίους που θα προεπιλεγούν Τεύχος Διακήρυξης μέσω του οποίου θα ζητείται από αυτούς να υποβάλλουν:

  Α. Τεχνική Προσφορά στην οποία θα περιγράφεται η λύση που προτείνουν, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή απορρίψεως να καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών του έργου και των επί μέρους ζητούμενων υπηρεσιών που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο αυτού.

  Β. Οικονομική προσφορά

Η Α΄ Φάση του διαγωνισμού θα διενεργηθεί κατόπιν παρέλευσης 20 ημερολογιακών ημερών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 του Π.Δ. 60/2007, από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τόπος και καταληκτικός χρόνος υποβολής προσφορών: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την τη Δευτέρα 26 Μαΐου 2014 και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα. Οι προτάσεις προεπιλογής που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 27 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα.

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων: Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Πρόσκλησης μέχρι και την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει εγγράφως, ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

 

Σοφία Στάϊκου

"Για την αίτηση λήψης των τευχών του διαγωνισμού πατήστε εδώ’’