3.7.2015

Διαγωνισμός παραγωγής έντυπου εκπαιδευτικού υλικού της Πράξης Παυσανίας 2.0

Διαγωνισμός παραγωγής έντυπου εκπαιδευτικού υλικού της Πράξης Παυσανίας 2.0

Περίληψη διακήρυξης

Δ.Σ. ΠΙΟΠ 345/15.12.2014
Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού
με κριτήριο ανάθεσης τη Χαμηλότερη Τιμή

 

Το κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΠΙΟΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα (Αγγέλου Γέροντα 6, Τ.Κ. 105 58, Πλάκα – Αθήνα, τηλ.: +30 210 3256922, fax: +30 210 3218145), προκηρύσσει Δημόσιο διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις ή Κοινοπραξίες, που πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης, να υποβάλουν προσφορές για το Υποέργο 2: «Παραγωγή Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού» της πράξης «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο», το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της  ΕΥΔ Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση»  991/20.1.14 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013 (Κωδικός Ο.Π.Σ.:453683), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την 03/08/2015 και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΟΠ, την 04/08/2015 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

Διάρκεια Σύμβασης: 2 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την κατάθεση, από τον ανάδοχο, του συνόλου των παραδοτέων που προβλέπονται από τη σύμβαση και την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.

Ο προϋπολογισμός για την παροχή των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 113.950,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (6,5% και 23%)  το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.

Χρηματοδότηση Έργου: Τα έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Λήξη Έργου «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο» - επιλεξιμότητα δαπανών: 31/12/2015.

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις: Η προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, με ισχύ τουλάχιστον  τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς  (περίοδος ισχύος που αναλύεται ως εξής: έξι μήνες, που ορίζεται από τη διάρκεια ισχύος προσφοράς, και  τριάντα ημέρες  μετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς),

της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του Έργου (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι Χίλια εννιακόσια ενενήντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (1.990,52 €), σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 14.1 «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής» της διακήρυξης.

Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει, μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της κατακύρωσης και πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, απευθυνόμενη προς το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, με ισχύ τουλάχιστον δύο (2) μηνών μετά τη λήξη ισχύος της σύμβασης (4 μήνες). Το ύψος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό που θα καλύπτει σε Ευρώ, ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας του έργου, χωρίς τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14.2 «Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης» της διακήρυξης.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τον όρο Β.2 «Δικαίωμα Συμμετοχής»  της Διακήρυξης, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις ή Κοινοπραξίες, που:

-        είναι εγκατεστημένα στα κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη–μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στα κράτη–μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους– μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους–μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.

-        Διαθέτουν άδεια άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

-        Πληρούν τους όρους Συμμετοχής και Επάρκειας που καθορίζονται στην Προκήρυξη.

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.piop.gr). Για τη λήψη των εγγράφων του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μεταφορτώνουν το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης από την ιστοσελίδα του ΠΙΟΠ.

Δημοσιότητα Διαγωνισμού: Η Περίληψη της προκήρυξης εστάλη για δημοσίευση:

1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 03/07/2015.

2. Στον Ελληνικό Τύπο (1. Γενική Δημοπρασιών στις 03/07/2015 και 2. Ημερησία στις 03/07/2015.)

3. Καταχωρήθηκε επίσης και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.piop.gr) στις 03/07/2015.

Τόπος και καταληκτικός χρόνος υποβολής προσφορών: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Β3 «Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών» στην διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την 03/08/2015 και ώρα 17:00 μ.μ. στην έδρα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο Β4/26.1 «Αποσφράγιση Προσφορών» της διακήρυξης, την 04/08/2015 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58, Αθήνα.

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων: Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο Β1/8 «Παροχή διευκρινήσεων επί της διακήρυξης» μέχρι και την 24/7/2015. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει εγγράφως, ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών.

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Έντυπη παραγωγή του συνόλου του παραδοτέου εκπαιδευτικού υλικού καθώς και η εξ’ αυτής εξαρτωμένη επιμέλεια και διόρθωση κειμένων, ηλεκτρονική στοιχειοθεσία, σελιδοποίηση και γραφιστική σχεδίαση.

CPV: 79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών ή προσφορών για μέρος των εργασιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη.

Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν Ενώσεις/Κοινοπραξίες, ωστόσο δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ιδιαίτερης νομικής μορφής προκειμένου να υποβάλουν Προσφορά.

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ενστάσεις σύμφωνα με το άρθρο Β4.28 «Ενστάσεις – Δικαστική Προστασία» της διακήρυξης,  υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπονται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/2007). Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως προς την επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών του Διαγωνισμού, η οποία εδρεύει στο  Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αγγέλου Γέροντα 6,  105 58 Αθήνα, (Αρ.Fax: 210 3218145, e-mail: piop@piraeusbank.gr )

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

  

Σοφία Στάϊκου

 

 

Για τη λήψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για την ενημέρωση της ηλεκτρονικής λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού, πατήστε εδώ.