10.12.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη συμμέτοχη ωφελουμένων στο Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση ΤΟΠΣΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη συμμέτοχη ωφελουμένων στο Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση ΤΟΠΣΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για τη συμμέτοχη ωφελουμένων στο Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση ΤΟΠΣΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΚΑΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Δράση 7: Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - Κατηγορία Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης) - Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής.