Αρχειακές Συλλογές

 

Στις αρχειακές συλλογές του Ιστορικού Αρχείου Ομίλου Πειραιώς περιλαμβάνονται ιστορικά τεκμήρια, που συγκροτούνται από:

 

Αρχεία Τραπεζών και Οργανισμών

Αρχεία εταιρειών συμμετοχής ή/και δανειοδότησης από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ), όπως:


 • της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος, που ιδρύθηκε το 1937 ως «Τράπεζα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού»

 • της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης, που ιδρύθηκε το 1979

 • της Πανελλήνιας Τράπεζας, που ιδρύθηκε το 2001

 • του Οργανισμού Τουριστικής Πίστεως (ΟΤΠ), που ιδρύθηκε το 1946 με σκοπό την άσκηση ξενοδοχειακής και τουριστικής πίστης

 • της Κεντρικής Επιτροπής Δανείων (ΚΕΔ), που λειτούργησε από το 1949 έως το 1954, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου Marshall στην Ελλάδα, με αρμοδιότητα τη διαχείριση και χορήγηση γεωργικών και βιομηχανικών δανείων και τη διαχείριση δανείων που είχαν χορηγηθεί από την American Mission for Aid to Greece (AMAG)

 • του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως (ΟΧΟΑ), που αντικατέστησε την Κεντρική Επιτροπή Δανείων το 1954, με αρμοδιότητες τη διαχείριση των δανείων AMAG και ΚΕΔ και των νέων προγραμμάτων αμερικανικής βοήθειας

 • του Οργανισμού Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΟΒΑ), που συστάθηκε το 1959 ως κρατικός φορέας μελέτης και προώθησης των έργων βιομηχανικής ανάπτυξης, με αποστολή την οργάνωση βιομηχανικών ζωνών και την ίδρυση μεγάλων βιομηχανιών

 • της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), που ιδρύθηκε το 1964 από τη συγχώνευση των ΟΤΠ, ΟΧΟΑ και ΟΒΑ, με αποστολή την προώθηση της ανάπτυξης της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και του τουρισμού.
  Το Αρχείο περιλαμβάνει τις εξής σειρές:
  • Πρακτικά Δ.Σ. και Γ.Σ. ΕΤΒΑ
  • Γραμματεία Δ.Σ. και Επιτροπές
  • Διεύθυνση Διοίκησης
  • Πρωτόκολλο
  • Δικαστικό
  • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού
  • Διεύθυνση Γενικών Υπηρεσιών
  • Διεύθυνση Επιθεώρησης
  • Διεύθυνση Επενδύσεων
  • Διεύθυνση Προγραμματισμού
  • Διεύθυνση Συναλλαγών Εποπτείας και Εκτελέσεως Έργων
  • Διεύθυνση Μελετών
  • Δάνεια
  • Διεύθυνση Εποπτείας Δανείων/Ειδικών Πιστώσεων
  • Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων
  • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Διεύθυνση Συμμετοχών
  • Διεύθυνση Ανάπτυξης 
  • Διεύθυνση ΠΑΒΥ/ΒΙΠΕ
  • Διεύθυνση Υποκαταστημάτων
  • Διεύθυνση Άντλησης Κεφαλαίων
  • Διεύθυνση Επενδύσεων και Ομίλου
  • Διεύθυνση Δικτύου και Εργασιών
  • Διεύθυνση Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Marketing
  • Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής
  • Διεύθυνση Πιστωτικής Πολιτικής
  • Θεματοφυλακή
  • Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ-ΕΤΒΑ)
  • Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΤΒΑ
  • Γραφείο Κολωνίας
  • Γραφείο Νέας Υόρκης
  • Διεύθυνση Επενδύσεων
  • Μετοχές - Ομόλογα
  • Κατάστημα Θεσσαλονίκης
  • Κατάστημα Συγγρού
  • Κατάστημα Πανεπιστημίου
  • Κατάστημα Πάτρας
  • Κατάστημα Τρίπολης
  • Κατάστημα Ιωαννίνων
  • Κατάστημα Κοζάνης

Αρχεία εταιρειών συμμετοχής ή/και δανειοδότησης από την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ), όπως:

Αρχεία βιομηχανικών επιχειρήσεων, όπως:

Αρχεία συλλογικών σωμάτων, όπως:

 • Εξωραϊστικός Σύλλογος Κηπουπόλεως Θυμάτων Ναζιστικής Κατοχής
 • Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΣυνΠΕ
 • Σύλλογος Μεταλλωρύχων Ερέτριας

Προσωπικά αρχεία, όπως: