Στόχοι

Οι βασικοί καταστατικοί στόχοι του ιδρύματος είναι:
 • Η καταγραφή και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας του τόπου
 • Η διάσωση της παραδοσιακής, βιοτεχνικής και βιομηχανικής τεχνολογίας της χώρας μας
 • Η σύνδεση του Πολιτισμού με το Περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη
Οι στόχοι του ιδρύματος επιτυγχάνονται με:
 • Τη δημιουργία και διαχείριση δικτύου θεματικών τεχνολογικών μουσείων στην ελληνική περιφέρεια, στα οποία προβάλλεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της παραγωγής στην αντίστοιχη περιοχή, αναδεικνύοντας το τρίπτυχο Άνθρωπος-Περιβάλλον-Πολιτισμός
 • Την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών
 • Την οργάνωση ιστορικού αρχείου, συνδεδεμένου με την οικονομική, τραπεζική, βιομηχανική και αγροτική ιστορία του τόπου
 • Τη λειτουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης, ανοιχτής στο κοινό
 • Την οργάνωση ποικίλων επιστημονικών και πολιτιστικών δράσεων
 • Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, με έμφαση στις μαθητικές ηλικίες
 • Τη συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο για τη χάραξη στρατηγικών στον χώρο του πολιτισμού
 • Τη συνεργασία με ελληνικούς και διεθνείς φορείς αναγνωρισμένου κύρους

Το ΠΙΟΠ,  στο πλαίσιο της επίτευξης των καταστατικών του στόχων υποστηρίζει την «Agenda 2030 για τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης» του ΟΗΕ και συγκεκριμένα: